Super Saiyan


Super Saiyan Illustration by Spadjm

Via Dalai Karma

We’d love to hear your views on this: